Widget Image
Widget Image
Sklep EOS Life Lights- wysokiej jakości akcesoria odblaskowe dla kobiet i dzieci.

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EOS LIFE LIGHTS OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA  31.03.2018 r

 

§ 1 Definicje

 1. Klient– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 2. Konto klienta – podstrona sklepu internetowego, gdzie klient może aktualizować swoje dane, zmieniać hasło dostępu oraz sprawdzać stan zamówienia.
 3. Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego, polegająca w szczególności na umożliwieniu łatwego dokonywaniu zakupów Towaru umożliwiająca podgląd jego nazwy, ilości, wartości, kosztów dostarczenia oraz kosztów całości zamówienia.
 4. Sprzedawca – EOS ACCESSORIES Agnieszka Sporysz NIP: 5472036290 REGON: 368973513 z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy ul. Spółdzielców 41/120
 5. Regulamin – niniejszy regulamin określający ogólne warunki sprzedaży, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
 6. Sklep – sklep internetowy EOS LIFE LIGHTS dostępny pod adresem eoslifelights.pl prowadzony przez Agnieszkę Sporysz
 7. Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Towar – prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sklep EOS LIFE LIGHTS znajdujący się w domenie eoslifelights.pl oferuje akcesoria odblaskowe dla kobiet i dzieci. Prowadzony jest przez Agnieszkę Sporysz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą EOS ACCESSORIES Agnieszka Sporysz NIP: 5472036290 REGON: 368973513 z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 przy ul. Spółdzielców 41/120.
 2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, w szczególności zasady składania zamówień, płatności, odstąpienia od umowy, postępowania reklamacyjnego.
 3. stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez dokonanie zakupu produktu oferowanego w Sklepie.
 4. Warunkiem dokonania zakupu jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 5. Kupujący w celu dokonania zakupu może utworzyć Konto klienta, jak również dokonać zakupu bez rejestracji konta. Założenie konta następuje wskutek bezpłatnej umowy o prowadzenie konta klienta zawartej między Sprzedawcą a Klientem. Umowa o prowadzenie konta klienta jest zawierana na czas nieoznaczony. W celu założenia konta niezbędna jest rejestracja.
 6. Kontakt ze Sprzedawcą realizowany jest poprzez formularz kontaktu na stronie sklepu internetowego lub pod adresem mailowym: info@eoslifelights.pl

 

§ 3 Ceny, sposób płatności

 1. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Ceny podane są cenami uwzględniającymi podatek VAT w polskich złotych. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem:
  a) Przelewy24;
  b) Zwykły przelew na numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski 73 1050 1070 1000 0092 5002 3364
 2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania zamówienia konkretnego Towaru.
 3. Cena Towaru jest wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Klienta zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów w trakcie realizacji konkretnego zamówienia.

 

§ 4 Składanie i potwierdzenie zamówień

 1. Klient składa zamówienie:
 2. wybierając jedną lub więcej pozycji asortymentu oferowanego Towaru
 3. podając imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego
 4. podając sposób i adres do doręczeń
 5. wybierając sposób płatności
 6. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia przez wysłanie informację na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 7. Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli w formularzu zostaną zamieszczone wszystkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację zamówienia oraz  klienta, w tym jego numeru telefonicznego oraz poczty elektronicznej.
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą dokonania płatności przez Klienta.
 9. Dowód zakupu jest wystawiony i dołączony do każdej przesyłki. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego zakup lub sprostowanie danych Klienta prosimy o zgłoszenie tego faktu wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres: info@eoslifelights.pl
 10. Sprzedający zastrzega prawo odrzucenia zamówienia gdy:

a) źle został wypełniony formularz uniemożliwiający zrealizowanie zamówienia
b) nie została dokonana wpłaty na konto w terminie 7 dni roboczych
c) przesyłka nie została odebrana przez kupującego.

 

§ 5 Realizacja zamówień

 1. Sprzedawca niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania złożonego zamówienia przystępuje do jego realizacji. Na czas otrzymania Towaru składa się:

a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, płatność za Towar, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) – do 3 dni roboczych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Taka sytuacja może mieć miejsce zwłaszcza, gdy jest kilka produktów w paczce, wówczas zostanie ona wysłana, gdy wszystko będzie już skompletowane.

b) czas dostawy – do 2-3 dni roboczych na terenie Polski. Termin ten jest deklarowanym przez profesjonalnego przewoźnika.

2. Towar zamówiony w Sklepie internetowym EOS LIFE LIGHTS dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.
3. Nieodebranie paczki przez Kupującego – jeśli jest zwrócona do nadawcy, powoduje obciążenie kupującego kosztami za wysyłkę.
4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

§ 6 Procedura reklamacyjna

 1. W przypadku, gdy zakupiony Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym. Reklamacja przysługuje w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia przez Klienta wady Towaru, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia, w którym Towar został wydany Klientowi (data potwierdzenia odbioru).
 2. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu wzoru formularza na stronie Sklepu. Reklamacje można składać na adres: info@eoslifelights.pl
 3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, określenia daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie oraz numer rachunku bankowego Klienta, na które w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych zostanie zwrócona ceną Towaru.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonym od dnia następnego po dniu, w którym Klient zgłosił reklamację. Jeśli nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał. Sprzedawca rozpatruje reklamację drogą korespondencji elektronicznej, wysłaną na adres elektroniczny reklamującego.
 5. Składając reklamację Klient może żądać:

a) wymiany lub naprawy Towaru
b) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy wada jest istotna.

6. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na wymianę lub naprawę Towaru, a żądanie to okaże się:

a) niemożliwe do zrealizowania
b) będzie się wiązało z poniesieniem przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów

w takiej sytuacji Sprzedawca może zaproponować inny sposób rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zakupił Towar w sklepie internetowym EOS LIFE LIGHTS ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu, o którym mowa powyżej rozpoczyna się od dnia następnego po dniu, w którym Towar został przez Klienta odebrany (data odbioru). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) Umowę uważa się za niezawartą
b) Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności za wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do czasu otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
c) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 8 Zwroty Towaru

 1. W przypadku reklamacji Towaru celem jego naprawy lub wymiany bądź w przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany odesłać zakupiony Towar na adres Sprzedawcy.
 2. Koszty przesyłki w przypadku wymiany, zwrotu, dostąpienia od umowy pokrywa Kupujący. Paczka powinna być zapakowana w sposób uniemożliwiający uszkodzenie odsyłanego Towaru. Realizacja wymiany następuje po opłaceniu kosztów kuriera.
 3. W przypadku wymiany Towaru, Klient informuje mailowo o tym fakcie mailowo, podając jednocześnie adres na który należy przesłać wymieniony (nowy) Towar.

 

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
 2. Spory wynikłe z realizacji Umowy rozwiązywane będą w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub innym sądem polubownym. Klient może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów, na przykład złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. W przypadku braku zainteresowania ze strony Klienta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów polskiego Kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, który podejmuje niezbędne środki w celu ich ochrony.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu:
 3. realizacji umowy sprzedaży
 4. wysyłania newslettera z ofertami handlowymi – jeśli Klient wyraził odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych wymaganą Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji lub poprawiania, jak również żądania usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Sprzedawcę.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 9. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego.
 10. Administrator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu może być utrudnione.
 11. Pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmiany warunków świadczenia usług lub zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie utrzymywana na stronie głównej Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 dni i zostanie udostępniona najpóźniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw osób które złożyły Zamówienia lub zawarły umowy przed zmianą Regulaminu, co oznacza że do Zamówień złożonych i umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, które obowiązywały w dniu ich złożenia lub odpowiednio zawarcia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego regulaminu, ale w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.